Thursday, December 8, 2022
Lady Sarah e Abigail Masham in La Favorita

Lady Sarah e Abigail Masham in La Favorita

Lady Sarah alias Rachel Weisz e Abigail Masham alias Emma Stone in La Favorita

La Favorita - Locandina
Abigail Masham in La Favorita