Thursday, September 29, 2022
Susan Plummer e Robert McCall in The Equalizer 2 – Senza Perdono

Susan Plummer e Robert McCall in The Equalizer 2 – Senza Perdono

Susan Plummer alias Melissa Leo e Robert McCall alias Denzel Washington in The Equalizer 2 – Senza Perdono

Robert McCall in The Equalizer 2 – Senza Perdono
Robert McCall in The Equalizer 2 – Senza Perdono