Thursday, July 7, 2022
Ki Woo insegna a Da-Hye in Parasite

Ki Woo insegna a Da-Hye in Parasite

Ki Woo alias Woo-sik Choi insegna a Da-Hye alias Ji-so Jung in Parasite

Ki Taek e Chung Sook in Parasite
Ki Woo, Ki Taek, Chung Sook e Ki Jung in Parasite